Vår förening består av de bebodda öarna Ladholmen, Mörholmen, Fladdörren och Stora Långholmen. Till föreningen hör också Lilla Långholmen, Måskobbarna, Gula Grunden och Gråkobben vilka inte är bebodda. På öarna finns ca 80 fastigheter varav 74 är medlemmar i föreningen. Länk till tomtkarta.

Föreningen har till ändamål

att tillvarata och främja medlemmarnas intressen i egenskap av fastighetsägare, 

att förvalta den för medlemmarna gemensamma egendomen av mark, vatten och anläggningar,   

att bevaka och handlägga frågor, som anses tillhöra medlemmarnas gemensamma angelägenheter gentemot myndigheter enligt de riktlinjer, som anges i dessa stadgar,

att ansvara för att tillfredsställande försäkringsskydd finns för föreningens gemensamma egendom.