Fladorna - Fåglarös unika vattenmiljöer 

Fåglarö har unika miljöer i form av flador. Naturvårdsverket har klassat fladorna som den marina naturtypen lagun. Flador är på grund av sin geologi grunda våg- och vindskyddade områden som under naturliga förhållanden sakta snörs av från omkringliggande hav. Södra fladen är en grund skyddad vik med en ca 4 meter bred tröskel mot Östersjön och ca 4 meter bred tröskel mot Inra fladen. Södra fladen har en långsam vattenomsättning. Hela Inra fladen är en grund skyddad vik som via en tröskel övergår i Södra fladen samt via ett grunt parti övergår i Östra fladen. Inra och Östra fladen är med i Fiskeriverkets inventering år 2001 över skyddsvärda grundområden. Områdena har också fått höga eller högsta poäng gällande naturvärden fiskyngel i projektet Marin Modellering i Södermanland och Stockholm, AquaBiota Report 2013:10 med tillhörande Gis-skikt. Områdena är utpekade som ett potentiellt värdefullt lekområde för abborre samt uppväxtområde för gädda.

Fladornas ringa djup gör det möjligt för solljuset att tränga ner närmare botten än i intilliggande hav varför fladorna värms upp snabbare om våren. Flador har därför generellt hög produktion och hög mångfald av växter och djur. Fladornas grunda mjuka växtbeklädda bottnar erbjuder varma och näringsrika miljöer för fiskyngel och fåglar söker föda bland vattenvegetationen. Undervattensväxter och rötter i grunt vatten är en faktor som starkt styr närvaron av fisk. Vegetationen utgör ett viktigt substrat för fiskarnas ägg och skapar också en födoplats för yngel och fisklarver. Aborre och gädda behöver skyddade, varma och vegetationsrika områden för uppväxt och lek.

Vegetationen utgör nyckelfaktorn för det övriga livet i dessa grunda miljöer. De växtklädda bottnarna fungerar som livsmiljö och jaktmarker för bottendjur och för djur som lever på växterna. Därtill söker fåglar föda bland vegetationen i grunda vattenmiljöer. Fisk som till exempel gädda och abborre är direkt beroende av vegetationsrika miljöer under lektiden.

Trösklade vikar är en speciell och känslig vattenmiljö med begränsad vattenomsättning och är biologiskt värdefulla områden för bland annat fiskar och fåglar och som lek-, yngel- och födosöksplatser. Grunda skyddade trösklade vikar som Fåglarös flador har flera viktiga ekologiska funktioner och kännetecknas av en vegetationsrikedom som inte förekommer på djupare och mer exponerade vattenområden. Trösklade vikar utgör därför enligt Länsstyrelsens bedömning skyddsvärda miljöer.

Källa: Länsstyrelsen Stockholm, Beslut 2017-04-20 (Beteckning 535-18536-2016)