1.                  Val av mötesordförande och mötessekreterare

2.                  Upprättande av röstlängd

3.                  Val av justeringsman att jämte ordförande justera  protokollet och    tjänstgöra som rösträknare

4.                  Fråga om stämman utlysts i behörig tid

5.                  Styrelsens berättelse för senaste verksamhetsåret

6.                  Redovisning av det gångna årets ekonomiska resultat

7.                  Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning

8.                  Revisionsberättelse

9.                  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10.              Ärenden som medlem(mar) skriftligen anmält till styrelsen senast den 15 maj

11.              Förslag som styrelsen vill underställa stämman

12.              Fastställande av arvode till styrelse och revisorer

13.              Fastställande av underhållsplan 

14.              Fastställande av årsavgiften för kommande år

15.              Fastställande av budget

16.              Val av styrelseledamöter

17.              Val av revisorer och suppleant

18.              Val av fisketillsyningsman och vid behov områdesrepresentanter

19.              Val av valberedning

20.              Information